Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem idag. Vi tror inte att en ensam part sitter på lösningen utan att det krävs ett samarbete för att skapa en hållbar förändring.

MindShift logotyp

Psykisk hälsa är inte en vårdfråga, det är vår fråga

Tillsammans med Region Gotland, Svenska Kyrkan, Brand- och Sjukvårdsakademien startade vi MindShift – en rörelse som vill skapa ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar utveckling. Genom MindShift vill vi vara

  • en kraft för att uppnå de globala hållbarhetsmålen
  • verka i alla delar av samhället
  • göra insatser nära människor i deras liv
  • driva lärande tillsammans
  • skapa innovation genom partnerskap

Om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett globalt problem. Närmare en femtedel av jordens befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa och i Sverige är det orsaken till ungefär hälften av alla sjukskrivningar. Enligt OECD bedöms kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige vara minst 200 miljarder kronor (5% av BNP) per år. En summa som inte ser ut att minska, snarare tvärt om. World EconomicForum och Harvard bedömer att kostnaden de närmaste tio åren kommer att öka med så mycket som 200-300%.

Över en miljon svenskar tar anti-depressiva läkemedel (psykofarmaka).

Varje persons psykiska fungerande och välbefinnande varierar under en dag, en månad, ett år och över livet och de flesta av oss kommer någon gång att drabbas av psykisk ohälsa. Det betyder att också att alla någon gång kommer stå nära någon som har psykiska besvär som påverkar deras liv.  Med en kraftig ökning av barn och unga vuxna som lider av dessa besvär kan vi med säkerhet säga att detta är ett hot mot folkhälsan.

Så växte rörelsen MindShift fram

Startskottet för rörelsen MindShift gick i samband med Almedalsveckan 2019, då ett drygt 20-tal organisationer från hela landet gick samman och arrangerade ett event under fyra dagar. Arrangemanget var otroligt välbesökt och uppskattat och involverade utöver själva seminarierna även inslag av innovation. Genom metoden Open Innovation skapades nya frågeställningar och ny kunskap i realtid och det var fritt för deltagarna att delta i detta.

Det som startade som ett utmanande och väldigt tidspressat projekt har nu växt till en nationell rörelse med flera regionala kluster. Drivkraften är, och har hela tiden varit, viljan att göra gott för andra. Här på Gotland har en förening bildats, för att agera plattform åt olika projekt inom området psykisk hälsa och för att skapa förutsättningar för nya typer av tvärfunktionell samverkan.

Besök Mind//Shifts hemsida för mer information om pågående arbeten.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Globala målen, Agenda 2030, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Linje

Relaterade engagemang