Skolan är en plats där våra barn och unga formas. Det ska vara en trygg plats där alla bemöts på ett bra sätt och där alla behandlas lika. Under åren 2013-2017 gjorde Skolfonden en insats för just detta.

Skolklass är på utflykt med Skolfonden

Schyssta skolor på Gotland genom skolfonden

2013 uppmärksammar vi att rapporteringen om mobbning och skadegörelse i skolor på Gotland ökar. Övervakningskameror i korridorerna blir allt vanligare för att förhindra förekomsten av detta och ger ett visst resultat. Men många ansåg att en större insats kring de mjuka värdegrundsfrågorna för att förebygga uppkomsten av negativa beteenden behövdes.

Vi startade Skolfonden, som skulle löpa på under fem år. Genom den var syftet att skapa en större trygghet för våra gotländska barn och ungdomar. Fonden fördelade 100 000 kronor varje år till förskolor och skolor på Gotland med en önskan att förbättra sitt arbete inom värdegrund och likabehandling eller bedriva förebyggande arbete inom trafik, brand, skadegörelse eller missbruk.

Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, fastlänning eller gotlänning – alla är vi lika värda och alla har vi rätten till ett tryggt Gotland.

Mats Olofsson, Skadechef Länsförsäkringar Gotland

Från det att vi föds formas vi som individer och medborgare. Förutom att vi lär oss skriva och räkna ingår det också i skolans uppdrag att vi ska lära oss att fungera tillsammans med andra människor.

Värdegrundsarbete, främjandet av ett gott skolklimat och lika behandling, är avgörandeför att varje barn och elev ska känna sig trygg och kunna vara sig själv i förskolan och skolan. Därför bidrar ett gott skolklimat till att både elever och lärare trivs bättre och kan fokusera på undervisning, och våra unga får därmed bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Engagemang över hela ön

Många skolor och skolklasser engagerade sig i arbetet med värdegrund och allas lika värde. Bland annat fick dessa projekt bidrag från fonden:

  • Solbergaskolan: HLR-utbildning och arbete för att motverka mobbning och kränkningar på internet samt kamratstödjarprojekt
  • Lyckåkerskolans fritids: Trafik- och leksäkerhet samt inköp av hjälmar
  • Montessori friskola: Brand- och trafikkunskap för lärare
  • Klinteskolan: Vår samtid, studieresa till Berlin för arbete med värdegrunderna
  • Romaskolan: Teaterföreställning ”Pettson och Findus i världen” för skapande av större gemenskap (klass 2)
  • Stånga skola: Trygghet och respekt på skolgården genom studiebesök och föreläsningar
  • Särskolan Desideria: Likabehandlingsprojekt för barn med funktionshinder
  • Västerhejde skola: Utveckling av skolgården och rastverksamhet för att skapa tillhörighet och trygghet
  • Havdhem skola: Cykelkunskap och stadspromenad för tryggare och säkrare barn i trafiken

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Mål 4, Agenda 2030, God utbildning för alla
Globala målen, Agenda 2030, Mål 5 Jämställdhet
Globala målen, Agenda 2030, Mål 10 Minskad Ojämlikhet
Globala målen, Agenda 2030, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Linje

Relaterade engagemang